Vedtægter for Herreklubben

i Ikast Golf Klub 

§1

Herreklubben er organisatorisk en underafdeling af Ikast Tullamores turnerings udvalg, og skal overholde klubbens generelle turnerings betingelser.

For at blive optaget i HERREKLUBBEN, og dermed deltage i denne klubs turneringer,

kræves at punkt 1, samt et af punkterne 2, eller 3 opfyldt.

1) Du skal være en mand.

2) Senior- eller ung senior medlem af Ikast Tullamore

3) Øvrige herrespillere mod betaling af match - og evt. greenfee.

Retten til at deltage i Herreklubbens Afslutningsturnering og Generalforsamling, forudsætter, at man har deltaget i mindst 5, til årsresultatet tællende turneringer, eller har betalt års kontingent.
Regnskabsåret følger turneringsåret.
 

§ 2

Der spilles i 2, 3 eller 4 præmierækker, som inddeles før sæsonstart, eller efter antal tilmeldte i hver enkel turnering.

Resultaterne fra de afviklede turneringer indregnes i et årsresultat/Order of Merit, hvor kun resultater fra turneringer spillet på sommer greens indregnes.

Alle præmierækker noteres på den samme Order of Merit, efter et pointsystem der fastsættes af

bestyrelsen/turnerings ledelsen inden sæsonstart.

Bestyrelsen/turnerings ledelsen fastsætter inden sæsonstart, hvilke af årets turneringer der skal indgå på Order of Merit.

I tilfælde af lige placering på Order of Merit, afgøres placeringerne efter laveste handicap.

Antal præmier i hver række fastsættes efter antal deltagere.

Der uddeles altid 3 præmier, når det drejer sig om årsresultatet/Order of Merit.

§ 3

Spille dag er onsdag.

Til turneringerne uden fælles start er der ingen tilmeldingsfrist.

Både spiller og markør skal deltage i turneringen. 

§ 4

Ud over åbnings turnering og afslutningsturnering afholdes 3-4 turneringer med fælles start kl. 16.00.

Tilmelding den forudgående mandag senest kl. 18.00.

Startliste vil blive opslået.

Ved turneringer med fælles start, er der obligatorisk fællesspisning med præmie uddeling for den foranliggende periodes turneringer.

Såfremt en spiller ikke er til stede ved denne præmie overrækkelse, kan præmierne modtages af en anden spiller, eller hentes ved en senere præmieoverrækkelse.

§ 5

Forud for hver turnering skal matchfee være betalt.

Såfremt spilleren ikke er påført startlisten og/eller ikke har betalt matchfee forud for turneringen, vil spilleren blive diskvalificeret i den pågældende turnering.

For meget betalt matchfee tilbagebetales ikke.

Der skal udfyldes et scorekort pr. spiller.

§ 6

Generalforsamling afholdes, senest 4 uger efter årsafslutnungen.
Indkaldelse udsendes pr. mail senest 14 dage før afholelse.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Herreklubbens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres i Herreklubbens postkasse senest kl. 17.00, onsdagen før årsafslutningen.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, blandt de fremmødte.

Et godkendt forslag træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand og kasserer.

§ 7

Bestyrelsen/turnerings ledelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således:

I lige år er 2 medlemmer på valg.

I ulige år er 3 medlemmer på valg.

Hvert år vælges desuden 1-3 suppleanter, samt revisor.

§ 8

En spiller der, efter Herreklubbens turnerings ledelses opfattelse, ikke spiller ærligt spil, eller ikke

lever op til gældende normer for golf i almindelighed, og herregolf i særdeleshed, kan af

Herreklubbens bestyrelse/turnerings ledelse idømmes karantæne i en kortere eller længere

periode.

Eventuelle protester afgøres alene af den på Herreklubbens generalforsamling valgte bestyrelse/turnerings ledelse.

Med ændringer vedtaget på Herreklubbens generalforsamling den 14. oktober 2000, den 12.

oktober 2002, den 11. oktober 2003, den 14. oktober 2006, den 11. oktober 2008, den 10.

oktober 2009, den 27. oktober 2012, den 15. oktober 2016, og den 13. oktober 2017